اطلاعیه مهم تلروید

هیچیک از اندروید باکس های متفرقه موجود دربازار تحت گارانتی و پشتیبانی تلروید نیست حتی اگر برند دستگاه یکی باشد.فقط دستگاه هایی که از سایت

ادامه مطلب »