صنایع  الکترونیک مهزیار http://www.mahz.ir از سال 1387 تا کنون با تولید نرم افزار و سخت افزارهای تعمیرات موبایل برندی شناخته شده در صنعت موبایل ایران است.

با همه گیری بحران کرونا و همزمان با افزایش قیمت گوشی همچنین ورود بی برنامه کودکان به فضای مجازی اندیشه ایجاد یک دستگاه خانگی که کنترل بیشتر و قیمت کمتری داشته باشد آغاز تولد تلروید بود.

تلروید متشکل ازیک تیم حرفه ای و با تجربه و آکادمیک در حوزه موبایل و فضای مجازی است که تمام دغدغه های والدین رادرک می کند وبهترین سخت افزار ها را بر مبنای نیاز والدین ارائه می دهد