اطلاعیه مهم تلروید

هیچیک از اندروید باکس های متفرقه موجود دربازار تحت گارانتی و پشتیبانی تلروید نیست حتی اگر برند دستگاه یکی باشد.فقط دستگاه هایی که از سایت تلروید سفارش داده شده است یا توسط نمایندگان انحصاری ما در شهرستان ها  تهیه شده باشد.

جهت پشتیبانی شماره سریال مندرج در پائین جعبه را به سامانه پیامکی ما به شماره 30008536313110 پیامک کرده ومنتظر دریافت پیامک  یا تماس از سمت اپراتور باشید .